Rusia e o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos

A Federación rusa ratificou a Convención Europea de Dereitos Humanos en Maio de. Violacións atopado polo Tribunal inclúen violacións do dereito á vida (art.), o dereito a un xuízo xusto (art.), da prohibición da tortura e inhumanas ou degradantes de tratamento (art.), o dereito á liberdade e seguridade da persoa (art.), do dereito ao respecto da vida privada e familiar, casa e correspondencia (art.), da liberdade de expresión (art.), do dereito á remedio eficaz (art.), e da obriga de cooperar co Tribunal de xustiza (art.). Un total de, tres centos de pendentes de solicitudes por trinta e un de outubro